ریاست کنفرانس رئیس افتخاری کنفرانس
پروفسور ناصر میرسپاسی پروفسور ناصر میرسپاسی
پروفسور ناصر میرسپاسی
پدر علم مدیریت منابع انسانی
پروفسور باقر ساروخانی
استاد دانشگاه تهران
دبیر علمی کنفرانس رئیس کمیته داوران
پروفسو احمد جعفرنژاد دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
پروفسو احمد جعفرنژاد
استاد دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
استاد دانشگاه علوم و تحقیقات
ریاست شورای سیاست گذاری دبیر کمیته
داوران
دکتر رضا واعظی دکتر حسام زند حسامی

دکتر رضا واعظی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حسام زند حسامی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دبیر اجرایی کنفرانس  دبیر شورای سیاست گذاری
دکترسید مهدی منیری دکتر فرزین رضایی
دکتر سید مهدی منیری دکتر فرزین رضایی
عضو شورای سیاست گذاری عضو شورای سیاست گذاری
 دکتر امیر غفوریان دکترسید مهدی منیری
 دکتر امیر غفوریان دکتر حمیده دوست طلب
عضو شورای سیاست گذاری  عضو شورای سیاست گذاری 
   
 دکتر میثاق شلویری دکتر محمد نقی زاده آیدین لو 
صفحه اصلی > راهنمای تصویری
.: راهنمای تصویری